Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT DEHAAN ADVOCATEN EN NOTARISSEN BV
DeHaan Advocaten en Notarissen BV respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens DeHaan Advocaten en Notarissen BV verwerkt.

Grondslagen voor verwerking
DeHaan Advocaten en Notarissen BV verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt DeHaan Advocaten en Notarissen BV veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie-uitingen van DeHaan Advocaten en Notarissen BV.

DeHaan Advocaten en Notarissen BV verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures en het verlenen van notariële diensten waaronder het verzorgen van legalisaties.
  • Het innen van declaraties.
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing.
  • Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
  • Marketing- en communicatieactiviteiten.
  • Werving en selectie (sollicitatie).

DeHaan Advocaten en Notarissen verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

DeHaan Advocaten en Notarissen BV verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Het delen van uw gegevens
DeHaan Advocaten en Notarissen BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of notaris, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van DeHaan Advocaten en Notarissen BV zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het opmaken van notariële akten en overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast zal DeHaan Advocaten en Notarissen BV persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van DeHaan Advocaten en Notarissen BV uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door DeHaan Advocaten en Notarissen BV ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging
DeHaan Advocaten en Notarissen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval DeHaan Advocaten en Notarissen BV gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal DeHaan Advocaten en Notarissen BV in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn
DeHaan Advocaten en Notarissen BV bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij DeHaan Advocaten en Notarissen BV aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

DeHaan Advocaten en Notarissen

Afdeling IT & Privacy

Postbus 723

9700 AS  Groningen

support@dehaanlaw.nl

050-5757400

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. DeHaan Advocaten en Notarissen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de websites van DeHaan Advocaten en Notarissen BV, www.dehaanlaw.nl, www.dehaanstrafrecht.nl, reorganisatieplan.nu, reorganiseren.nu, nowregeling.nu en nowregeling.com zijn knoppen (ook wel buttons genoemd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of buttons die u doorsturen naar social media netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. DeHaan Advocaten en Notarissen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

DeHaan Advocaten en Notarissen BV  houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door DeHaan Advocaten en Notarissen BV verkocht aan derden.

Blogs
Op de websites biedt DeHaan Advocaten en Notarissen BV blogs aan die vrij toegankelijk zijn. Alle informatie die hierop wordt geplaatst kan door iedere willekeurige derde partij worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. DeHaan Advocaten en Notarissen BV is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft DeHaan Advocaten en Notarissen dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy gerelateerde vragen.

Zakelijk gebruik
Naast het verwerken van persoonsgegevens maken wij ook gebruik van Leadinfo om bedrijven die onze website bezoeken te analyseren. Via Leadinfo verkrijgen wij bedrijfsnamen en -adressen van onze zakelijke bezoekers. Deze informatie wordt verkregen op basis van het IP-adres. Het IP-adres zelf wordt echter niet opgeslagen door Leadinfo. Op deze manier krijgen wij inzicht in zakelijke bezoekers op onze website.

Wijziging privacy statement
DeHaan Advocaten en Notarissen BV heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze websites, www.dehaanlaw.nlwww.dehaanstrafrecht.nl, reorganisatieplan.nu en reorganiseren.nu.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. Jasper Gevers, Privacy Officer, tel. 050-5757400.

Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018 en voor het laatst gewijzigd in maart 2020.